Slovníček slovensko-portugalský

Skúste sa naučiť niekoľko základných portugalských slov a fráz, nie je to tak ťažké, ako sa zdá na prvý pohľad. Brazílčania vašu snahu dohovoriť sa ich rodným jazykom určite ocenia.

Bežné výrazy a frázy

SLOVENSKY PORTUGALSKY
Dobrý deň Bom dia /bõ: džía/
Dovidenia Até logo /até lógu/
Áno Sim /sĩ/
Nie Não /nãu/
Ďakujem pekne. Muito obrigado. /mũ:jtu obrigádu/
Nie je za čo. De nada. /dži náda/
Prepáčte. Desculpe. /džiskúwpi/
Volá sa… O meu nomé é… /u méu nómi é/
Teší ma. Muito prazer. /mũ:jtu prazér/
Ospravedňujem sa. Peço desculpa. /pésu džiskúwpa/

Číslice

SLOVENSKY PORTUGALSKY
1 um /ũ:/
2 dois /dojs/
3 três /trés/
4 quatro /kwátru/
5 cinco /sĩ:ku/
6 seis /sejs/
7 sete /séči/
8 oito /ójtu/
9 nove /nóvi/
10 dez /dés/
20 vinte /vĩ:či/
21 vinte e um /vĩ:či i ũ/
30 trinta /trĩ:ta/
40 quarenta /kwarẽ:ta/
50 cinquenta /sĩkwẽ:ta/
60 sessenta /sesẽ:ta/
70 setenta /setẽ:ta/
80 oitenta /ojtẽ:ta/
90 noventa /novẽ:ta/
100 cem, cento /sẽĩ, sẽ:tu/
1 000 mil /míw/

Čas

SLOVENSKY PORTUGALSKY
Minúta Minuto /minútu/
Hodina Hora /óra/
Ráno Manhã /maňã:/
Poludnie Meio-dia /mejudžía/
Večer Noite /nójči/
Dnes Hoje /óži/
Zajtra Amanhã /amaňã/

Dni v týždni

SLOVENSKY PORTUGALSKY
Pondelok Segunda(-feira) /segũ:da(féjra)
Utorok Terça(-feira) /téchsa(féjra)/
Streda Quarta(-feira) /kwáchta(féjra)/
Štvrtok Quinta(-feira) /kĩ:ta(féjra)
Piatok Sexta(-feira) /sésta(féjra)
Sobota Sábado /sábadu/
Nedeľa Domingo /domĩ:gu/

Užitočné frázy

SLOVENSKY PORTUGALSKY
Koľko je hodín? Que horas são? /ki óras sãu?/
Je šesť hodín. São seis. /sãu sejs/
Nemám čas. Não tenho tempo. /nãu téňu tẽ:pu/
Kde to je? Ondé e? /õ:dži é?/
Koľko stojí lístok do…? Quanto custa um bilhete de ida e volta para? /kwã:tu kústa ũ: biléči dži ída i vówta pára?/