1. Fischer.sk
 2. Podmienky
 3. Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Ak vaša dovolenka nebola presne taká, akú ste si zakúpili, máte vždy právo na reklamáciu. Pre správny postup pre uplatnenie reklamácie, uvádzame nižšie presné znenie reklamačného poriadku.

Reklamačný poriadok

K zabezpečovaní správneho postupu pri uplatňovaní a vybavovaní práv občanov alebo právnických osôb (ďalej len "zákazník") zo zodpovednosti za chyby služieb poskytnutých alebo obstaraných cestovnou kanceláriou vydáva DER Touristik SK, a.s., (Ďalej len "cestovná kancelária") tento reklamačný poriadok.

S cieľom zaistiť správny postup pri uplatňovaní a vybavovaní práv zákazníkov zo zodpovednosti za chyby služieb poskytnutých alebo obstaraných cestovnou kanceláriou
vydáva DER Touristik SK, a. s. (ďalej len „Cestovná kancelária“ či „CK“)
tento reklamačný poriadok.


ČLÁNOK 1

Cestovná kancelária zodpovedá za riadne a včasné poskytnutie objednanej a potvrdenej služby. Cestovná kancelária je povinná zákazníka správne a úplne informovať
o rozsahu a podmienkach poskytovaných služieb.


ČLÁNOK 2

Poskytovanie služieb cestovnej kancelárie zákazníkom, zodpovednosť za poskytnutie
služby a právo o zodpovednosti za chyby poskytnutej služby sa riadi ustanoveniami
o zájazde zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej len „NOZ“).

ČLÁNOK 3
 1. Ak zákazník zistí, že služba poskytnutá cestovnou kanceláriou má chybu, môže uplatniť svoje právo zo zodpovednosti za túto chybu (ďalej len „reklamáciu“). Zájazd má chybu, ak nie je niektorá zo služieb cestovného ruchu zahrnutých do zájazdu poskytovaná v súlade so zmluvou o zájazde.
 2. V  prípade, že sa v  priebehu zájazdu vyskytne chyba, odporúčame zákazníkovi v zmysle §§ 2900 až 2903 NOZ vo vlastnom záujme ústne alebo písomne uplatniť reklamáciu okamžite po zistení chyby u sprievodcu cestovnej kancelárie v mieste zájazdu (ďalej tiež „sprievodca“), aby bolo možné zabrániť škode a aby mohla byť dojednaná náprava, ak možno, v mieste poskytovanej služby. Zákazník zároveň určí primeranú lehotu na odstránenie chyby, ledaže CK odmietne odstrániť chybu alebo je potrebná okamžitá náprava. Pri posudzovaní oprávnenosti reklamácie bude zohľadnená skutočnosť, či zákazník uplatnil chybu zájazdu v mieste pobytu u sprievodcu, ak mal túto možnosť k dispozícii.
 3. Ak má zájazd chybu a ak ju vytkol zákazník bez zbytočného odkladu, má zákazník právo na zľavu z ceny vo výške primeranej rozsahu a trvaniu chyby. CK odstráni chybu zájazdu, ledaže to nie je možné, alebo odstránenie chyby vyžaduje neprimerané náklady s ohľadom na rozsah chyby a hodnotu dotknutých cestovných služieb. Ak neodstráni CK chybu v  určenej lehote, má zákazník právo odstrániť chybu sám a požadovať náhradu nutných nákladov. Pokiaľ ide o podstatnú chybu, môže zákazník odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného.
 4. Ak sa vyskytnú po odjazde podstatné chyby zájazdu, ponúkne CK bez dodatočných nákladov pre zákazníka vhodné náhradné riešenie, ak možno rovnakej alebo vyššej akosti, než aká bola dojednaná v zmluve o zájazde, aby zájazd mohol pokračovať; to platí aj v  prípadoch, keď sa návrat zákazníka do miesta odjazdu uskutoční iným než dojednaným spôsobom. Ak je navrhované náhradné riešenie nižšej akosti, než akú určuje zmluva o zájazde, poskytne CK zákazníkovi primeranú zľavu. Zákazník môže navrhované náhradné riešenie odmietnuť iba vtedy, ak nie je porovnateľné s tým, čo bolo v zmluve o zájazde dojednané, alebo ak nie je poskytnutá zľava primeraná. Pri posudzovaní oprávnenosti reklamácie bude zohľadnené, či zo strany zákazníka došlo k bezdôvodnému odmietnutiu porovnateľného riešenia či poskytnutiu primeranej súčinnosti.
 5. V tejto situácii je CK povinná, ak zájazd zahŕňa prepravu, poskytnúť zákazníkovi bez zbytočného odkladu a bez dodatočných nákladov pre zákazníka rovnocennú prepravu do miesta odjazdu, alebo do iného miesta, na ktorom sa zmluvné strany dohodli. Ak nie je možné v dôsledku nevyhnutných a mimoriadnych okolností zaistiť návrat zákazníka v súlade so zmluvou o zájazde, nesie CK náklady na nutné ubytovanie, ak možno v rovnocennej kategórii, a to najviac za tri noci na jedného zákazníka. CK sa nemôže odvolať na nevyhnutné a mimoriadne okolnosti, ak sa na také okolnosti nemôže podľa platných právnych predpisov Európskej únie odvolať príslušný dopravca.
 6. Ak nie je na základe uplatnenej reklamácie dojednaná náprava ihneď, potom má zákazník právo uplatniť svoju reklamáciu po svojom návrate podľa čl. 5 tohto reklamačného poriadku.
ČLÁNOK 5
 1. Po ukončení čerpania služieb má zákazník právo uplatniť reklamáciu písomnou formou alebo podpísať protokol o ústnom oznámení reklamácie, a to bez zbytočného odkladu najneskôr však do dvoch rokov od skončenia zájazdu, inak právo zákazníka zaniká. Odporúčame zákazníkom uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu v destinácii alebo ihneď po návrate z destinácie tak, aby mohla byť reklamácia služieb vyriešená k spokojnosti zákazníka. Zákazník môže uplatniť reklamáciu za svoju osobu a taktiež za osoby, za ktoré reklamované služby v rámci svojej zmluvy o zájazde objednal.
 2. Najvhodnejším spôsobom uplatnenia reklamácie po návrate z dovolenky je zaslať reklamáciu e-mailom na adresu Oddelenia starostlivosti o zákazníkov CK Fischer: reklamacie@dertouristik.sk alebo písomnou formou na adresu sídla spoločnosti Der Touristik SK. Prípadne má zákazník právo uplatniť svoju reklamáciu osobne v prevádzkach cestovnej kancelárie, kde reklamáciu uplatní prostredníctvom spísania reklamačného protokolu potvrdeného svojím podpisom. Zákazník má právo vytknúť chybu taktiež prostredníctvom sprostredkovateľa predaja zájazdu.
 3. Odporúčame, aby zákazník v reklamácii uviedol údaje potrebné na identifikáciu reklamovaných služieb, najmä číslo zmluvy o zájazde, predmet reklamácie, t. j. opis chyby služieb vrátane prípadných dôkazov, a čoho sa reklamáciou domáha. Žiadame zákazníkov, aby vo svojej reklamácii uvádzali číslo účtu, na ktorý má byť zaslaná prípadná kompenzácia, poprípade aby tento údaj oznámili čo najskôr cestovnej kancelárii, aby takáto kompenzácia mohla byť zákazníkovi čo najrýchlejšie zaslaná. Pracovník cestovnej kancelárie, ktorý je poverený vybavovaním reklamácií, je povinný ju vybaviť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie cestovnej kancelárii, ak sa nedohodne so zákazníkom inak.

ČLÁNOK 6

Zákazník je za všetkých okolností povinný počínať si tak, aby predchádzal vzniku škody alebo ujmy svojej, ďalších zákazníkov, CK a jej obchodných partnerov. CK zodpovedá za škodu a ujmu, ktorá bola spôsobená tým, že ona alebo jej poskytovatelia porušili svoje povinnosti. CK však nezodpovedá za škodu, ak bola spôsobená zákazníkom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb, alebo mimoriadnou nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou vzniknutou nezávisle od vôle poskytovateľa.


ČLÁNOK 7

Ak dôjde k strate, oneskoreniu či poškodeniu batožiny počas prepravy, je zákazník
povinný túto skutočnosť okamžite nahlásiť na vyhradenom mieste u leteckého dopravcu a spísať protokol o strate či poškodení batožiny (napr. P.I.R.), ktorý je nutný
pre ďalšie konanie zákazníka a leteckého dopravcu. Zákazník má právo so svojimi
nárokmi v dôsledku straty, oneskorenia alebo poškodenia batožiny obrátiť priamo na
dotknutého leteckého dopravcu, ktorý nesie zodpovednosť najmä podľa nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, Montrealským dohovorom a ďalšími príslušnými predpismi EÚ. V tomto nariadení sú stanovené spoločné pravidlá
náhrad a pomoci cestujúcim v leteckej doprave v prípade situácií, ktoré môžu počas
prepravy nastať. 

ČLÁNOK 8

Odporúčame zákazníkovi poskytnúť všetku možnú súčinnosť potrebnú na vybavenie reklamácie, najmä podávať informácie, predkladať doklady preukazujúce skutkový stav, špecifikovať svoje požiadavky čo do ich dôvodu, podať spresňujúce informácie a pod. Zákazník má v zmysle §§ 2900 až 2903 NOZ povinnosť počínať si tak, aby mu následkom nevyužitia práva uvedeného v tomto článku nevznikla škoda.


ČLÁNOK 9

Vybavenie oprávnenej reklamácie spočíva v bezplatnom odstránení chyby služby alebo doplnení služby a, ak je to podľa charakteru služby možné, zároveň v poskytnutí náhradnej služby. Ak to nie je možné, poskytne cestovná kancelária kompenzáciu chybne poskytnutej služby podľa „tabuľky“. Ak má zájazd chybu a ak ju vytkol zákazník bez ďalšieho dokladu v súlade s § 2537 ods. 2, má zákazník právo na zľavu z ceny vo výške primeranej rozsahu a trvaniu chyby.


ČLÁNOK 10

Zákazník má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu zo zmluvy o obstaraní zájazdu. Subjektom vecne príslušným riešiť mimosúdne spotrebiteľské spory vzniknuté zo zmlúv o  zájazde je Česká obchodná inšpekcia. Konanie nie je spoplatnené, začína sa na návrh zákazníka, ktorý musí byť podaný najneskôr do jedného roku odo dňa, kedy zákazník uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u CK prvýkrát. S ohľadom na možnosť kúpy zájazdu online je zároveň možné na riešenie eventuálneho sporu využiť platformu riešenia sporov online. Podrobnejšie informácie o podmienkach riešenia sporu online sú uvedené na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=-main.home.show.

Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. 10. 2021, týmto dňom stráca platnosť Reklamačný poriadok v pôvodnom znení.