1. Fischer.sk
  2. Informácie pre klientov
  3. Formulár štandardných informácií

Formulár štandardných informácií pre zmluvy o zájazde

Kombinácia ponúkaných služieb cestovného ruchu predstavuje zájazd podľa zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 170/2018 Z. z.“). Vzťahujú sa preto na Vás všetky práva vyplývajúce zo zákona č. 170/2018 Z. z., ktoré sa vzťahujú na zájazdy. Naša spoločnosť Cestovní kancelář FISCHER, a.s., IČ: 261 41 647, se sídlem Babákova 2390/2, Praha 4 - Chodov, Česká Republika, (ďalej len „cestovná kancelária“) je plne zodpovedná za riadne poskytnutie zájazdu ako celku. Okrem toho ako cestovná kancelária sme v súlade so zákonom chránení, ak ide o refundáciu Vašich platieb a ak je súčasťou zájazdu preprava, ak ide o zabezpečenie Vašej repatriácie, pre prípad, že sa dostaneme do úpadku. Základné práva podľa zákona č. 170/2018 Z. z.

·          cestujúci dostane všetky podstatné informácie o zájazde pred uzavretím zmluvy o zájazde v zmysle § 14 zákona č. 170/2018 Z. z., napríklad miesto pobytu, spôsob dopravy, základné znaky ubytovacieho zariadenia,

·          cestujúci dostane telefónne číslo pre núdzové situácie alebo údaje o kontaktnom mieste, prostredníctvom ktorých sa môže spojiť s cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou, prostredníctvom ktorej si zájazd zakúpil,

·          cestujúci je oprávnený postúpiť zmluvu o zájazde inej osobe v primeranej lehote a s ďalšími primeranými nákladmi, cena zájazdu sa môže zvýšiť, len ak sa zvýšia osobitné náklady (napríklad zmena cien pohonných látok) a ak je to výslovne stanovené v zmluve o zájazde, a v žiadnom prípade nie neskôr ako 20 dní pred začatím zájazdu. Ak zvýšenie ceny zájazdu presiahne 8 % ceny zájazdu, cestujúci je oprávnený od zmluvy o zájazde odstúpiť. Ak si cestovná kancelária vyhradí právo na zvýšenie ceny zájazdu, cestujúci má nárok na zníženie ceny zájazdu, ak sa znížili príslušné náklady.

·          cestujúci je oprávnený od zmluvy o zájazde odstúpiť bez zaplatenia odstupného a dostať úplnú refundáciu všetkých platieb, ak sa podstatným spôsobom zmení niektorý zo základných znakov služieb cestovného ruchu okrem ceny zájazdu. Ak cestovná kancelária zruší zájazd pre začatím zájazdu, cestujúci je v zmysle zákona č. 170/2018 Z. z. oprávnený na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu a prípadnú náhradu škody
 
·          cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta,

·          cestujúci je oprávnený okrem toho kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde za primerané a odôvodnené odstupné, ak po začatí zájazdu nie je možné niektoré podstatné prvky služieb cestovného ruchu poskytnúť v súlade so zmluvou o zájazde, je cestovná kancelária povinná cestujúcemu ponúknuť vhodné náhradné riešenie bez dodatočných nákladov. Cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného v prípade, ak služby cestovného ruchu nie sú poskytnuté v súlade so zmluvou o zájazde, táto je porušená podstatným spôsobom a cestovná kancelária nevykoná nápravné kroky v zmysle zákona č. 170/2018 Z. z.,

·          cestujúci má v zmysle zákona č. 170/2018 Z. z. právo na zníženie ceny zájazdu alebo na náhradu škody, alebo na oba tieto nároky, ak služby cestovného ruchu neboli poskytnuté alebo neboli poskytnuté riadne,

·          cestovná kancelária je povinná poskytnúť pomoc, ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach, ak sa cestovná kancelária dostane do úpadku, bude zákazníkovi vrátená zaplatená záloha alebo cena zájazdu vrátane ceny zaplatenej za poukaz na zájazd vprípade neuskutočnenia zájazdu, alebo rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, že k úpadku došlo po začiatku poskytovania zájazdu,

·          ak sa dostane cestovná kancelária do úpadku po začiatku poskytovania zájazdu a ak je súčásťou zájazdu doprava, bude zaistená repatriácia zákazníka, Cestovná kancelária FISCHER, a.s., IČO: 261 41 647, so sídlom Babákova 2390/2, Praha 4, Chodov, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn.: B 6304 si zaistila ochranu pre prípad úpadku (poistenie záruky alebo banková záruka) v subjekte Raiffeisenbank a. s., IČ:49240901, so sídlom Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, kontaktné údaje: tel.:+420 800 900 900, fax:+420 234 402 111, email: info@rb.cz Na tento subjekt sa zákazník môže obrátiť v prípade, že boli služby odeprené z dôvodu úpadku cestovnej kancelárie.

Zákon č. 170/2018 Z. z. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601.

Formulár štandardných informácií na stiahnutie (PDF)