1. Fischer.sk
  2. Informácie pre klientov
  3. Formulár štandardných informácií

Formulár štandardných informácií pre zmluvy o zájazde

Kombinácia ponúkaných služieb cestovného ruchu predstavuje zájazd podľa zákona č. 170/2018 Z. z. o
zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom
ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 170/2018 Z. z.“).
Vzťahujú sa preto na Vás všetky práva vyplývajúce zo zákona č. 170/2018 Z. z., ktoré sa vzťahujú na
zájazdy. Naša spoločnosť Cestovní kancelář FISCHER, a.s., IČ 261 41 647, so sídlom Babákova 2390/2, Chodov, 148 00
Praha 4, Česká republika (ďalej len „cestovná kancelária“) je plne zodpovedná za riadne poskytnutie
zájazdu ako celku.
Okrem toho ako cestovná kancelária sme v súlade so zákonom chránení, ak ide o refundáciu Vašich
platieb a ak je súčasťou zájazdu preprava, ak ide o zabezpečenie Vašej repatriácie, pre prípad, že sa
dostaneme do úpadku.
Základné práva podľa zákona č. 170/2018 Z. z.
– cestujúci dostane všetky podstatné informácie o zájazde pred uzavretím zmluvy o zájazde v zmysle
§ 14 zákona č. 170/2018 Z. z., napríklad miesto pobytu, spôsob dopravy, základné znaky ubytovacieho
zariadenia,
– cestovná kancelária nesie zodpovednosť za riadne poskytnutie všetkých služieb cestovného ruchu
zahrnutých v zmluve o zájazde,
– cestujúci dostane telefónne číslo pre núdzové situácie alebo údaje o kontaktnom mieste,
prostredníctvom ktorých sa môže spojiť s cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou,
prostredníctvom ktorej si zájazd zakúpil,
– cestujúci je oprávnený postúpiť zmluvu o zájazde inej osobe v primeranej lehote a s ďalšími
primeranými nákladmi,
– cena zájazdu sa môže zvýšiť, len ak sa zvýšia osobitné náklady (napríklad zmena cien pohonných
látok) a ak je to výslovne stanovené v zmluve o zájazde, a v žiadnom prípade nie neskôr ako 20 dní pred
začatím zájazdu. Ak zvýšenie ceny zájazdu presiahne 8 % ceny zájazdu, cestujúci je oprávnený od
zmluvy o zájazde odstúpiť. Ak si cestovná kancelária vyhradí právo na zvýšenie ceny zájazdu, cestujúci
má nárok na zníženie ceny zájazdu, ak sa znížili príslušné náklady.
– cestujúci je oprávnený od zmluvy o zájazde odstúpiť bez zaplatenia odstupného a dostať úplnú
refundáciu všetkých platieb, ak sa podstatným spôsobom zmení niektorý zo základných znakov služieb
cestovného ruchu okrem ceny zájazdu. Ak cestovná kancelária zruší zájazd pre začatím zájazdu,
cestujúci je v zmysle zákona č. 170/2018 Z. z. oprávnený na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu a prípadnú
náhradu škody.
– cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez zaplatenia
odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a
mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do
cieľového miesta,
– cestujúci je oprávnený okrem toho kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde za
primerané a odôvodnené odstupné,
– ak po začatí zájazdu nie je možné niektoré podstatné prvky služieb cestovného ruchu poskytnúť v
súlade so zmluvou o zájazde, je cestovná kancelária povinná cestujúcemu ponúknuť vhodné náhradné
riešenie bez dodatočných nákladov. Cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde bez
zaplatenia odstupného v prípade, ak služby cestovného ruchu nie sú poskytnuté v súlade so zmluvou 
o zájazde, táto je porušená podstatným spôsobom a cestovná kancelária nevykoná nápravné kroky v
zmysle zákona č. 170/2018 Z. z.,
– cestujúci má v zmysle zákona č. 170/2018 Z. z. právo na zníženie ceny zájazdu alebo na náhradu
škody, alebo na oba tieto nároky, ak služby cestovného ruchu neboli poskytnuté alebo neboli
poskytnuté riadne,
– cestovná kancelária je povinná poskytnúť pomoc, ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach,
– ak sa cestovná kancelária dostane do úpadku, platby cestujúceho budú refundované,
– ak sa cestovná kancelária dostane do úpadku po začatí poskytovania zájazdu a ak zájazd zahŕňa
prepravu, zabezpečená je repatriácia cestujúceho,
– cestovná kancelária uzatvorila zmluvu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku s poskytovateľom
ochrany pre prípad úpadku ERV Evropská pojišťovna, a. s., IČ:49240196, so sídlom Křižíkova 237/36a,
186 00 Praha 8, kontaktné údaje: tel.:+420 221 860 860, fax:+420 221 860 100, email:
klient@ERVpojistovna.cz (ďalej len „poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku“),
– cestujúci sa môže obrátiť na poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku, ak sú služby cestovného ruchu
odmietnuté z dôvodu úpadku cestovnej kancelárie.
Zákon č. 170/2018 Z. z. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601

Formulár štandardných informácií na stiahnutie (PDF)

Kontaktujte nás

Chcem získavať informácie o zaujímavých produktoch a ponukách a rád vám poskytnem spätnú väzbu k vašim službám
Chcem, aby ste obsah a ponuky prispôsobili mojim záujmom a preferenciám